PPHRASAL VERBS AND IDIOM
cụm động từ và thành ngữ phổ biến trong Tiếng Anh

MỤC TIÊU CỦA BÀI: Đúng với tinh thần Tiếng Anh dễ như ăn kẹo, sau bài học ngắn này, chúng ta sẽ:

1. Hiểu được intransitive và transitive phrasal verbs

2. Học một số cách cụm động từ thông dụng

3. Làm thử bài quiz để nhớ từ hơn

Cụm động từ (phrasal verbs) là gì?

Trong Tiếng Anh, có rất nhiều động từ mà khi đi kèm với một thành phần khác như là giới từ (at, on in,etc.) hoặc trạng từ (away,etc.) => như vậy người ta gọi là đi theo cụm – cụm động từ (phrasal verbs)

1. Có 02 loại cụm động từ, một đứa hướng nội, một đứa hướng ngoại

1.Intransitive (loại này nội tâm lắm, chỉ thích một mình, không đi cùng người hoặc đồ object khác =))))

Ex. Every day, I get up at 6 (get upcụm nội động từ, phía sau nó chẳng có thêm người hay vật nào cả)

2. Transitive (đứa này hướng ngoại nè, đi đâu cũng phải có người hoặc vật đi kèm)

Ex. Please fill out the form (fill out – điền hết vào. phía sau nó là form – mẫu đơn từ, vậy đó, fill out hổng có đi một mình được, nó thích đi cùng một object khác – là form)

2. Một số cụm động từ thường gặp. Đoán xem là intransitive hay transitive phrasal verbs nào! (*)

  1. cut down on = cắt giảm (syn: reduce)
  2. talk into = thuyết phục ai đó (syn: persuade someone to do something)
  3. call off = hủy (syn: cancel)
  4. pick out = chọn (syn: choose, select)
  5. take off = (máy bay) cất cánh (ant: landing hạ cánh) by the way, crash landing on you là film mình rất thích nhé các bạn :v
  6. grow up = lớn lên
  7. move away = chuyển đi
  8. get by = sống sót (syn: survive)
  9. eat out = đi ăn ở nhà hàng
  10. put on = mặc đồ vào

(*) Credit: Các ví dụ trong bài đều được tham khảo từ Cambridge Dictionary

3. Nhấn vào NEXT để làm bài quiz – kiểm tra xem mình nhớ được bao nhiêu từ rồi nhé

BẮT ĐẦU BÀI Phrasal verbs - Quiz 1 ! NHẤN VÀO TIẾP TỤC

1. The plane ...............at 7 AMDeselect Answer
2. Yesterday, my parents took me to a pet shop. From all the puppies, I finally ............... out the fluffy big white SamoyedDeselect Answer
3. How can he.......by on so little money?Deselect Answer
4. I grew.......in a middle-sized town in the north of EnglandDeselect Answer
5. It is cold outside, you should..................your jacket.Deselect Answer
6. The manager......................the meetingDeselect Answer
7. I was born in England, but when I was four, my family........Deselect Answer
8. He's against the idea, but I think I can ..........him into it.Deselect Answer
9. My doctor told me to try to ................. the amount of sugar I eatDeselect Answer

Tên của bạn